Disclaimer & Privacy

De informatie weergegeven op deze website is bedoeld om aan de bezoeker algemene niet bindende informatie te geven over de activiteiten van ViRiX en over de projecten die ontwikkeld worden door de diverse projectontwikkelingsmaatschappijen waarin ViRiX participeert.

Afbeeldingen, plannen en beschrijvingen die op deze site worden weergegeven, werden met de grootst mogelijke zorg voorbereid en worden regelmatig aangepast. ViRiX geeft echter geen waarborg omtrent hun volledigheid of juistheid.

Een bezoek aan deze website houdt in dat de bezoeker aanvaardt dat noch ViRiX noch een van de andere partijen die betrokken zijn bij de vermelde projecten en gebouwen verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor enige onvolledigheid of onjuistheid van de informatie noch voor enige schade of verlies die voortspruiten uit de aanwending van de gegevens die zich op de website bevinden.

ViRiX en de andere partijen die betrokken zijn bij de vermelde projecten en gebouwen behouden zich het recht voor om de plannen, afbeeldingen en beschrijvingen op elk ogenblik zonder voorafgaande kennisgave te wijzigen.

De teksten, de presentatie, de illustraties en andere elementen die zich op de site van ViRiX bevinden zijn beschermd door het internationaal auteursrecht. Elke kopie, afdruk, aanpassing, vertaling, bewerking of wijziging, geheel of gedeeltelijk, onder welke vorm ook is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van de titularis van de auteursrechten.

De website van ViRiX bevat links naar andere websites. Deze zijn zuiver informatief. ViRiX is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites of het gebruik dat ervan wordt gemaakt.

 

De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt.

Wanneer de gebruiker toch om persoonlijke informatie gevraagd wordt, zal deze enkel gebruikt worden om doelgericht met u als klant, leverancier of prospect te communiceren dan wel om op basis van ons gerechtvaardigd belang diensten te verlenen en u hiervoor te contacteren.

Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. De informatie over u wordt op verzoek meegedeeld.

U kan deze, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het ons te contacteren via virix@virix.be.

Bent u het niet eens met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, dan kan u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel)

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring op deze website makkelijker te maken.